මහනුවර විසුව

අනුරපුර ගැන ලියුව

මහැදුරු පිළිබිඹුව

දින දැනේ අහිමිව

සිරියාවන්ත මුහුණයි

කෙළිබර කෙළින් වදනයි

නුඋස් හඩ ගැඹුරුයි

කළ කී දෙ අගය හෙටටයි

සිරිමත්ව දිවි දිනු තෙම

සිරිලකෙහි වටිනාකම

එහි කිතුගොස වැනුම

පමණවත්යැ නිවන් දැකුම

- ගොඩකන්ද

මහාචාර්ය අනුරාධ සෙනෙවිරත්න දශක හතරක පමණ දීර්ඝ කාලයක් තුළ මේ දීර්ඝ ප්‍රවා‍හයේ ඉතා නිහඬ ව සිය ගැඹුරු සේවාව ඉටු කළ පඬිවරයෙක් විය. සිංහල භාෂා සාහිත්‍යයට අමතර ව සිංහල වාග් විද්‍යාව, පුරා විද්‍යාව හා ඉතිහාසය, මානව විද්‍යාව හා සමාජ විද්‍යාව ආදි විවිධ විෂයයන් ඔස්සේ අනුරාධ සෙනෙවිරත්න තැත් කළේ අපගේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාව විදහා දැක්වීමටය.

අද දෘශ්‍ය කලා සහ ප්‍රාසංගික කලා විශ්වවිද්‍යාලය බවට සංවර්ධනය වී ස්ථාපිත ව ඇති මෙරට ප්‍රමුඛතම, උසස්, කලා අධ්‍යයන ආයතනය මෙයට අවුරුදු හතළිහකට පෙර හැඳින්වූයේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය නමිනි. එතෙක් පැවති රජයේ කලා හා කලා ශිල්ප විද්‍යාලය, රජයේ සංගීත විද්‍යාලය සහ රජයේ නැටුම් විද්‍යාලය, ඒකාබද්ධ කොට ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට අන්තර්ග්‍රහණය කෙරෙන්නේ, 1970 දී බලයට පත් වූ සමගි පෙරමුණ ආණ්ඩුවේ 1972 ජනරජ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල ව කෙටුම්පත් කළ උසස් අධ්‍යාපනික ප්‍රතිපත්තියට අදාළ වූ විශ්වවිද්‍යාල පනත අනුවය.

උපාලි මුල්ලේගම හේරත්
ඒකාබද්ධ මහා ශීෂ්යර සංගමයේ හිටපු ලේකම්,
( 1974 – 1977 )

අද දශ්ය කලා සහ ප්රාමසාංගික කලා විශ්ව විද්යා ලය බවට සංවර්ධනය වී ස්ථාපිතව ඇති මෙරට ප්ර‍මුඛතම, උසස්, කලා අධ්ය‍යන ආයතනය මෙයට අවුරුදු හතලිහකට පෙර හැදින්වූයේ කැළණිය විශ්වවිද්යාසලීය සෞන්දර්ය අධ්යසයන ආයතනය නමිනි. එතෙක් පැවති රජයේ කලා හා කලා ශිල්ප විද්යාධලය , රජයේ සංගීත විද්යාහලය සහ රජයේ නැටුම් විද්යා ලය, ඒකාබද්ධ කොට ජාතික විශ්ව විද්යාවලය පද්ධතියට අන්තර්ග්රටහණය කෙරෙන්නේ, 1970 දී බලයට පත් වූ සමගි පෙරමුණ ආණ්ඩුවේ 1972 ජනරජ ව්ය‍වස්ථාවට අනුකූලව කෙටුම්පත් කළ උසස් අධ්යාඩපනික ප්රඅතිපත්තියට අදාල වූ විශ්ව විද්යාවල පනත අනුවය.

Since obtaining his PhD from the University of Halle in Germany in 1965 on a scholarship, Prof. Anuradha Seneviratne had passed many a milestones in his trailblazing academic career which spread over many fields.

Prof. Anuradha Seneviratne

A singular facet of his academic career was that he had achieved pinnacle which still seem an unreachable targets or milestones for many academics.

As I said earlier in my articles, Prof. Anuradha Seneviratne had discussed his personal life with me. I used to write to him when he was at the School of Oriental and African Studies at the University of London in 1999.

I still treasure collection of such correspondences between myself and Prof. Anuradha Seneviratne in my private library. One of the noteworthy personality traits of Prof. Seneviratne was his uprightness in pointing out someone else’s mistakes and weaknesses and to point out them to that person.

Memorial Foundation

songs banner-011

getsinhala