සය වසරකට පෙර අපෙන් සමුගත් මහාදුරු අනුරාධ සෙනවිරත්න

saya wasarakata pera apen samugath mahaduruanuardha 

Tags