මහාචර්ය අනුරාධ සෙනෙවිරත්නයන්ගේ අභාවය පිළිබදව - Funeral day program on Kadurata Savoyard

Tags