පුරාණ ලංකාවේ බෞද්ධ ආරාම නීතිය

The Buddhist Monastic Law in Ancient Sri Lanka SIN 7 7 20201 1

Tags