අලුවිහාර ත්‍රිපිටක ධර්ම සංගයනාවේ ඓතිහාසික පසුබිම හා ඉන් ඇති වු ශාසනික ප්‍රබෝධය

Aluvihara Thripitaka Dharma Sangayanawe Eithihasika Pasubima ha in Athivu Sasanika Prabodaya1 1

Tags